Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Seksuele of andere uitbuiting

Uitbuiting speelt zich vaak in de seksindustrie af, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt. Maar het kan ook gaan  om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, dat niet meer sprake is van een normale arbeidsverhouding.

De dwang die bij uitbuiting gebruikt wordt, kan de vorm hebben van (dreigen met) fysiek geweld, maar ook van misleiding, misbruik van een kwetsbare positie of misbruik van uit de omstandigheden voortvloeiend overwicht.

Uitbuiting gaat vaak samen met mensenhandel. In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel.

Als u zich in een situatie van uitbuiting bevindt kunt u hulp zoeken. U kunt zich wenden tot de politie, de politie werkt samen met opvanginstellingen als u snel een (veilig) onderdak nodig heeft. U kunt ook zoeken naar een opvanginstelling op de kaart hieronder. Voor meer gerichte informatie kunt u kijken op http://www.hoenuverder.info/.