Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Stichting Ontmoeting

Wie is de organisatie en wat doen wij

Stichting Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Ontmoeting doet dit door:

 • het realiseren van opvangmogelijkheden in Nederland;
 • het verlenen van de daarmee verband houdende begeleiding aan cliënten;
 • het verwijzen naar en samenwerken met organisaties en/of personen op het terrein van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;
 • het (al dan niet in groepsverhouding) samenwerken met andere rechtspersonen en/of instanties.

De visie van Stichting Ontmoeting is verwoord in het visiedocument "Horen en doen". Dit document bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat een beschrijving van de christelijke identiteit van de stichting, op basis hiervan is in het tweede deel de visie beschreven op motivatie, doelgroep, personeel en werkwijze.

Het woord 'DOEN' beschrijft de organistiecultuur die binnen Ontmoeting wordt nagestreefd. Enerzijds verwijst dit woord naar het praktisch bezig zijn (de daad) en anderzijds verwijst dit naar de wijze waarop medewerkers van Ontmoeting met anderen en met elkaar om willen gaan. DOEN staat voor:

 • Duidelijkheid
 • Openheid
 • Eerlijkheid
 • Nabijheid

Binnen de stichting worden deze woorden als leefregel en toetssteen gehanteerd in alle verbanden van het handelen.

Hoe werken wij en voor wie

De medewerkers van Ontmoeting willen als mens naast de ander staan. Op basis van die gelijkwaardigheid proberen ze het vertrouwen van dak- en thuislozen te winnen en hulp te bieden. Met deze hulp wordt verder afglijden voorkomen en de huidige leefsituatie van dak- en thuislozen gestabiliseerd en verbeterd, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Cliënten worden gestimuleerd en gemotiveerd om op hun eigen niveau een zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. Ontmoeting streeft ernaar om mensen niet afhankelijk te maken van de professionele hulpverlening en de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen.

De bejegening van de cliënt is erg belangrijk en wordt gestempeld door:

 • Aandachtige aanwezigheid van de hulpverlener als medemens;
 • vermindering of voorkoming van het lijden;
 • versterking van de regie over het eigen leven van de cliënt

Stichting Ontmoeting gaat uit van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van ieder mens. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid wordt erkend, gerespecteerd en benadrukt. Cliënten worden aangesproken op de eigen keuzes die zij maken. Tegelijkertijd zijn er mensen voor wie het beroep op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te groot is. Ontmoeting wil deze kwetsbaren begeleiden om terugval tijdig te signaleren en om te voorkomen dat zij volledig terugvallen.

In de hulpverlening aan dak- en thuislozen wordt met andere organisaties samengewerkt waar dat mogelijk is. Uitgangspunt is dat de samenwerking bijdraagt aan het realiseren van de missie van Ontmoeting.

Download informatie

Hieronder kunt u verschillende documenten downloaden

Download het jaarverslag 2012

Straatpost maart 2013

Contactgegevens

Randhoeve 223 3995 GA HOUTEN
Postbus 263 3990 GB HOUTEN
030-6354090